Board of Directors
Qi Shu Fang

President
Ding Mei Kui

Vice President and Artistic Director
Pang Cecilia Yuan Yuan, Ph.D.

Secretary and Artistic Associate
Wei, Steve

Treasurer
Si Ling Di

Associate Company Manager
Advisory Board Members
Grace Chang
Han Kui Xi
Jiang Yan Ling
Kuharski Allen J.K., Ph.D.
Li Jin Hong
Mu James
Urbina Kathy
Wang Zheng Ming, M.D.
Wu Tong Liang
Xu John Y.M.
Youd Daniel, Ph.D.
Yu Xiao Yong
Zhang Meng Yan
Zhang Qin
Zhang Su
Zhao Tracy